Privacy statement

Privacy statement

Eye2eye psychologen is gespecialiseerd in behandeling van milde psychische klachten en problemen middels online therapie via SKYPE video door
gz-psychologen.

Eye2Eye psychologen is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. In deze privacy statement is beschreven van wie eye2eye psychologen persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens zij verwerkt en op welke wijze waarop zij met die gegevens omgaat.

Met deze privacy statement geeft eye2eye psychologen uitvoering aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) opgenomen informatieplicht. Eye2eye psychologen behoudt zich het recht voor om deze privacy statement eenzijdig te wijzigen en zal u daarover in een voorkomend geval informeren.

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon eye2eye psychologen verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten, die zich aanmelden voor een behandeling door eye2eye psychologen via de website: http://www.eye2eyepsychologen.nl/aanmelden.html.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

-Achternaam
-Voornaam
-Geboortedatum
-Geboorteplaats
-Adres
-Telefoonnummer (vast en mobiel)
-Skypeadres
-E-mailadres
-BSN-nummer
-Burgerlijke staat
-Leefsituatie (alleenstaand, samenwonend/getrouwd, kinderen)
-Naam en polisnummer van zorgverzekering
-Contactgegevens huisarts
-Aard van de klachten
-Informatie over medicatie
-Informatie over leefstijl
-Informatie over studie en werk
-Informatie over leefsituatie (alleenstaand, samenwonend/getrouwd, kinderen)
-Informatie over eventuele partner
-Informatie over ouderlijk gezin
-Gegevens over de behandeling

Indien u zich aanmeldt via de “contact” button op de website dan verwerkt eye2eye psychologen alleen uw naam en uw e-mailadres.

3. Doel van de verwerking

Eye2eye psychologen verwerkt alleen persoonsgegevens die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de hieronder gestelde doelen te bereiken. De persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt in het kader van de aanmelding en de behandelingsovereenkomst. Naar aanleiding van de aanmelding komen eye2eye psychologen en de client een behandeling overeen en wordt de client in behandeling genomen. Vervolgens worden persoonsgegevens verwerkt om in een elektronisch medisch dossier de behandeling en de ontwikkelingen van de cliënt te kunnen beschrijven.

Op welke wijze gaat eye2eye psychologen met de gegevens om?

Eye2eye psychologen deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden.

Eye2eye psychologen bewaart al haar cliënteninformatie (persoonsgegevens) in Praktijkdata en heeft met Praktijkdate een verwerkersovereenkomst gesloten. Praktijkdata is een online software ter ondersteuning van psychologen en therapeuten werkzaam in de Basis GGZ, Specialistische GGZ en Jeugdzorg. Met Praktijkdata kan eye2eye psychologen de gegevens van haar cliënten registreren en haar cliënten dossiers bijhouden, metingen uitvoeren haar agenda inplannen, facturen aanmaken en digitaal versturen.

Praktijkdata treft de volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter
bescherming van persoonsgegevens tegen inbreuken:

 • Beveiligen van systemen en organisatie conform de NEN7510
 • Beveiligen van servers met hardwarematige en softwarematige firewalls
 • Servers actief up-to-date houden d.m.v. het installeren van de nieuwste beveiligingsupdates
 • Hosting van servers in een gespecialiseerde en ISO 27001 & NEN7510 gecertificeerde
  datacenters
 • Laten verlopen van alle dataverkeer tussen gebruiker, softwareapplicatie en database over
  een beveiligde lijn via een SSL-certificaat met minimaal 256bit encryptie
 • Gebruikers de mogelijkheid bieden te kiezen voor twee-factor authenticatie.

Eye2eye psychologen geeft geen persoonsgegevens door aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie. Voor zover daar wel sprake van zal zijn zal eye2eye psychologen u hier in voorkomend geval nader over informeren en u de gelegenheid geven bezwaar te maken.

5. Bewaartermijnen

Eye2eye psychologen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in artikel 3 van de AVG genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet en regelgeving is vereist. Eye2eye psychologen verwijdert persoonsgegevens die niet in een medisch dossier thuishoren en waarvan het niet noodzakelijk is dat eye2eye psychologen ze langer bewaart. Eye2eye psychologen hanteert in dat kader de volgende bewaartermijn:

 • Administratie van crediteuren en debiteuren bewaren wij in overeenstemming met de Wet op de Rijksbelasting zeven jaar.
 • Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst bewaren wij medische dossiers 15 jaar. Daarna zal eye2eye psychologen de persoonsgegevens verwijderen uit haar bestanden.

6. Uw rechten

U heeft het recht om eye2eye psychologen te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Ook kunt u eye2eye psychologen verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om eye2eye psychologen te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te beperken en kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken over te dragen aan een andere partij.

7. Contact

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van eye2eye psychologen:

Naam: de heer A. Neira de Back
Telefoon: 06-47 16 07 20
E-mail: info@eye2eyepsychologen.nl .

Heeft u vragen over deze privacy statement of over het verzamelen en/of gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Rotterdam, 23 november 2018