Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen cliënt en eye2eye psychologen, op grond waarvan de cliënt deelneemt aan een behandeling via online video van eye2eye psychologen (“Behandelovereenkomst”) maar ook op alle andere rechtsbetrekkingen tussen eye2eye psychologen en de cliënt als gevolg of in verband daarmee.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende overeenkomsten, en op alle andere rechtsbetrekkingen tussen eye2eye psychologen en de cliënt als gevolg of in verband daarmee.
1.3 Ook de personen die aan eye2eye psychologen verbonden zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Onder ‘verbonden persoon’ wordt begrepen: de werknemers, de partners en psychologen van eye2eye psychologen.
1.4 Eye2eye psychologen heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden op enig tijdstip (eenzijdig) te wijzigen. Stel dat het daarbij gaat om een ingrijpende wijziging die van toepassing is op de Behandelovereenkomst, staat het de cliënt vrij om de Behandelovereenkomst te ontbinden. In het geval van een wijziging in de algemene voorwaarden, zorgt eye2eye psychologen er in elk geval voor dat de cliënt kennis kan nemen van de nieuwste versie van de algemene voorwaarden en dat deze ook opgeslagen kunnen worden.
1.5 Als een afspraak tussen de cliënt en eye2eye psychologen die tot stand is gekomen nadat de cliënt akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan prevaleert de meest recente afspraak. De bepaling uit de algemene voorwaarden wordt in dat geval terzijde geschoven.
1.6 Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Eye2eye psychologen en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de bepaling of situatie te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van de algemene bepalingen

2. DE BEHANDELOVEREENKOMST

2.1 Een Behandelovereenkomst tussen de cliënt en eye2eye psychologen komt tot stand nadat de cliënt zich heeft aangemeld op de website van eye2eye psychologen (www.eye2eyepsychologen.nl) en de aanmelding door eye2eye psychologen is bevestigd.
2.2 Er kan niet eerder uitvoering worden gegeven aan de behandeling dan nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden, uit het intakegesprek een behandelvoorstel van eye2eye psychologen is voortgekomen, tijdens het adviesgesprek tussen cliënt en eye2eye psychologen een behandelplan is overeengekomen en door eye2eye psychologen een getekende Behandelovereenkomst en kopie van legitimatie zijn ontvangen.
2.3 Eye2eye psychologen behoudt zich het recht voor een behandeling via online video te weigeren of te staken indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij eye2eye psychologen niet verantwoord is omdat bijvoorbeeld de te behandelen problematiek buiten de expertise van eye2eye psychologen valt. Dat geldt ook indien de Behandelovereenkomst al tot stand is gekomen. Eye2eye psychologen is in dat geval niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of enige vorm van schade als gevolg van het niet kunnen, mogen deelnemen aan of voortzetten van een behandeling.
2.4 De beëindiging van de Behandelovereenkomst op grond van artikel 2.3, ontslaat de cliënt niet van zijn/haar betalingsverplichting op grond van de Behandelovereenkomst.
2.5 De cliënt kan een behandeling via online video bij eye2eye psychologen volgen indien hij/zij 18 jaar of ouder is. Indien de cliënt jonger is dan 18 jaar, is schriftelijke toestemming van een ouder/voogd noodzakelijk.
2.6 De Behandelovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling.

3. KOSTEN EN BETALING

3.1 Tenzij anders zijn overeengekomen, zijn op de Behandelovereenkomst tussen eye2eye psychologen en de cliënt, de dan geldende en door eye2eye psychologen te hanteren vergoedingen en prijzen voor behandelsessies van toepassing. Voor de actuele prijzen en vergoedingen verwijst eye2eye psychologen naar de informatie die daarover op haar website is geplaatst.
3.2 Na elke behandelsessie stuurt eye2eye psychologen een factuur waarin het betreffende gesprek in rekening wordt gebracht. Eye2eye hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
3.3 Indien betaling niet geschiedt binnen de gestelde betalingstermijn, behoudt eye2eye psychologen zich het recht voor reeds ingeplande behandelsessies te annuleren (dus de Behandelovereenkomst op te schorten). In het geval eye2eye psychologen hiertoe besluit, wordt de cliënt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Eye2eye is in dat geval niet gehouden tot het vergoeden van enige schade aan de zijde van de cliënt.

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE CLIENT

4.1 De cliënt is gehouden alle door eye2eye psychologen gestelde verplichtingen, instructies (inclusief beperkingen) in acht te nemen, daaronder begrepen de instructies en verplichtingen die volgen uit de instemmingsverklaring die de cliënt tekent voordat de behandeling aanvangt.
4.2 De cliënt is verantwoordelijk voor een goed werkende internetverbinding, computer, webcam en het online video programma.
4.3 Indien de cliënt is verhinderd voor een intakegesprek of behandelsessie, dient de cliënt eye2eye psychologen ten minste 24 uur van te voren daarvan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen aan info@eye2eyepsychologen.nl. Bij een annulering korter dan 24 uur van tevoren, wordt 50% van de vergoeding in rekening gebracht.
4.4 Indien een behandelsessie niet kan plaatsvinden doordat de cliënt geen verbinding kan maken met online video en de oorzaak hiervan niet is toe te rekenen aan eye2eye psychologen, is de cliënt de gehele vergoeding voor de behandelsessie verschuldigd. Deze zal conform artikel 3.2 worden gefactureerd aan de cliënt.
4.5 Als de cliënt handelt in strijd met het bepaalde in dit artikel, komen de gevolgen daarvan voor zijn of haar eigen rekening en risico. Eye2eye psychologen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die (mede) als gevolg van schending van dit artikel is ontstaan.

5. GEGEVENSOVERDRACHT

5.1 Eye2eye psychologen heeft op grond van de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) een geheimhoudingsplicht. Het is eye2eye psychologen niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.
5.2 Eye2eye psychologen voelt zich in het kader van een goede en zorgvuldige behandeling verplicht om in noodgevallen, wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de cliënt gegevens uit te wisselen met derden. Eye2eye psychologen benadrukt dat het om noodgevallen moet gaan en dat eye2eye psychologen eerst al het mogelijke probeert om het probleem op te lossen voordat zij in strijd met de geheimhoudingsplicht gegevens deelt met derden. In dat geval is eye2eye niet gehouden tot het vergoeden van enige vorm van schade aan de cliënt.

6.OPZEGGING, OPSCHORTING EN ONTBINDING

6.1 De cliënt kan de Behandelovereenkomst te alle tijde tussentijds opzeggen. De opzegging geschiedt schriftelijk door een e-mail te sturen aan info@eye2eyepsychologen.nl
6.2 Eye2eye psychologen kan de Behandelovereenkomst tussentijds opzeggen indien blijkt dat niet het beoogde behandeldoel zal of kan worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor de cliënt om de behandeling voort te zetten.
6.3 Eye2eye psychologen behoudt zich ook het recht voor de Behandelovereenkomst met cliënt op te zeggen, indien de cliënt gedurende de behandeling een bepaalde periode niet reageert op contactverzoeken van eye2eye psychologen en/of de aan haar verbonden psychologen.
6.4 Eye2eye psychologen behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van eye2eye psychologen op te schorten of de Behandelovereenkomst te ontbinden, als 
a) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Behandelovereenkomst of 
b) na het sluiten van de overeenkomst eye2eye psychologen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te verwachten dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen.
6.5 Indien eye2eye psychologen de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Behandelovereenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen en eye2eye psychologen is niet gehouden tot het vergoeden van enige vorm van schade die verband houdt met de opschorting.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid, is eye2eye psychologen op geen enkele wijze aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor enige vorm van schade die ontstaat in, tijdens of door de uitvoering van de Behandelovereenkomst, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt enige vorm van schade als gevolg van de blijvende onmogelijkheid tot nakoming van de Behandelovereenkomst.
7.2 In het bijzonder kan eye2eye psychologen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel online video als de website van eye2eye psychologen. Onder schade wordt in dat geval onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie die op de website van eye2eye psychologen is gepubliceerd of schade ten gevolge van virussen op de computer van de cliënt door of tijdens het gebruik van de website van eye2eyepsychologen.
7.3 De cliënt doet uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid zich te beroepen op artikel 6:230 lid 2 BW (opheffen nadeel).
7.4 Als de aansprakelijkheid van eye2eye psychologen komt vast te staan, is de hoogte van de alsdan verschuldigde schadevergoeding gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekering van eye2eye psychologen uitkeert in het voorkomende geval.
7.5 Eye2eye psychologen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt: misgelopen salaris, gevolgschade en gederfde omzet/winst.
7.6 Een aansprakelijkheidsstelling van de cliënt gericht aan eye2eye psychologen schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op; de cliënt blijft gehouden tot nakoming van de (verplichtingen uit de) Behandelovereenkomst.

8. BIJZONDERE BEPALINGEN

Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechten van de website zijn in een aparte disclaimer opgesteld. Deze disclaimer treft u aan op de website van eye2eye psychologen. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, bevestigt de cliënt dat de disclaimer onder de aandacht is gebracht en gaat de cliënt nadrukkelijk akkoord met de inhoud van de disclaimer.

9. PERSOONSGEGEVENS

Ten behoeve van de Behandelovereenkomst die cliënten met eye2eye psychologen sluit, worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan om gegevens die de client zelf verstrekt of
Gegevens die met toestemming van de client worden verstrekt. Welke gegevens eye2eye psychologen precies verwerkt en met welk doel, staat in de Privacy Statement van eye2eye psychologen. Deze Privacy Statement is te vinden op de website van eye2eye psychologen of kan ten allen tijde worden opgevraagd.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

10.1 Op de algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de cliënt en eye2eye psychologen is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) tussen eye2eye psychologen en de cliënt, zullen aan de bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd.