Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen cliënt en eye2eye psychologen, waarin de cliënt deelneemt aan een behandeling via Skype video van eye2eye psychologen alsmede op onderhandelingen ongeacht of deze al dan niet tot een overeenkomst leiden met eye2eye psychologen.


1.2 - Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van eye2eye psychologen en zijn directie.


1.3 - Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover schriftelijk door eye2eye psychologen aanvaard.


1.4 - Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Eye2eye psychologen en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


1.5 - Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.


1.6 - Indien zich tussen cliënt en eye2eye psychologen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


2. DE BEHANDELOVEREENKOMST

2.1 - Een behandelovereenkomst tussen de cliënt en eye2eye psychologen komt tot stand nadat uit het intakegesprek een behandelvoorstel van eye2eye psychologen is voortgekomen, tijdens het adviesgesprek tussen cliënt en eye2eye psychologen een behandelplan is overeengekomen en door eye2eye psychologen een getekende behandelovereenkomst en kopie van legitimatie zijn ontvangen.


2.2 - Eye2eye psychologen behoudt zich het recht voor een behandeling via Skype video te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij eye2eye psychologen niet verantwoord is. Eye2eye psychologen stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen of mogen deelnemen aan een behandeling.


2.3 - De cliënt kan een behandeling via Skype video bij eye2eye psychologen volgen indien hij/zij 18 jaar of ouder is. Indien de cliënt jonger is dan 18 jaar is schriftelijke toestemming van een ouder/voogd noodzakelijk.


2.4 - De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling.


3. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIENT

3.1 - De cliënt is verplicht alle door eye2eye psychologen gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.


3.2 - De cliënt garandeert dat hij/zij alle gestelde verplichtingen en instructies uit de ondertekende instemmingsverklaring volgt en uitvoert.


3.3 - De cliënt is verantwoordelijk voor een goede werkende internetverbinding, computer, webcam en de laatste versie van het Skype programma.


3.4 - De cliënt is verplicht gedurende de behandeling eye2eye psychologen op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden.


4. GEGEVENSOVERDRACHT

4.1 - Eye2eye psychologen heeft op grond van de WGBO een geheimhoudingsplicht. Het is eye2eye psychologen niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.


4.2 - Eye2eye psychologen voelt zich in het kader van een goede en zorgvuldige behandeling verplicht om in noodgevallen, wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de cliënt gegevens uit te wisselen met derden. Eye2eye psychologen benadrukt dat het om noodgevallen moet gaan en dat eye2eye psychologen eerst al het mogelijke probeert om het probleem op te lossen wil een doorbreking van de geheimhoudingsplicht plaatsvinden.


5. BETALING

5.1 - Tenzij anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen eye2eye psychologen en de cliënt, de gebruikelijke door eye2eye psychologen te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing. Voor de te hanteren prijzen en vergoedingen en alle verdere informatie over de betalingen verwijst eye2eye psychologen naar de informatie die daarover op de website is geplaatst.


5.2 - Indien betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de website, behoud eye2eye psychologen zich het recht voor reeds ingeplande behandelsessies te annuleren. In het geval eye2eye psychologen hiertoe besluit, wordt de cliënt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.


6.OPZEGGING

6.1 - Voor zowel cliënt als eye2eye psychologen bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde behandeldoel zal of kan worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandeling voort te zetten.


6.2 - Eye2eye psychologen behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst met cliënt op te zeggen, indien van de cliënt gedurende de behandeling een bepaalde periode niets wordt vernomen.


7. OPSCHORTING EN ONTBINDING

7.1 - Eye2eye psychologen behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van eye2eye psychologen op te schorten, indien:

  1. de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst
  2. na het sluiten van de overeenkomst eye2eye psychologen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te verwachten dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te verwachten dat de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zullen worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tegemoetkoming haar rechtvaardigt.

7.2 - Eye2eye psychologen behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
  2. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.

7.3 - Indien eye2eye psychologen de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.


7.4 - Eye2eye psychologen behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.


8. OVERMACHT

8.1 - Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van cliënt of eye2eye psychologen en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van cliënt of eye2eye psychologen komt.


8.2 - Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de cliënt of eye2eye psychologen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de cliënt of eye2eye psychologen niet in staat is de verplichtingen na te komen.


8.3 - Voor zowel de cliënt als eye2eye psychologen bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de cliënt of eye2eye psychologen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De cliënt of eye2eye psychologen is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.


9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 - Indien blijkt dat eye2eye psychologen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling. Eye2eye psychologen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.


9.2 - Eye2eye psychologen is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart eye2eye psychologen tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.


9.3 - Eye2eye psychologen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel Skype als de website van eye2eye psychologen. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.


9.4 - Eye2eye psychologen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de website van eye2eye psychologen en Skype kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor eye2eye psychologen niet kenbaar kan zijn geweest.


9.5 - Eye2eye psychologen kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de website van eye2eye psychologen en Skype.


9.6 - De cliënt voert gesprekken via Skype geheel op eigen risico.


10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 - Het intellectuele eigendom van de website van eye2eye psychologen en content ligt bij eye2eye psychologen.


10.2 - Het is eye2eye psychologen te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer te wijzigen. Eye2eye psychologen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Eye2eye psychologen is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.


11. PRIVACY

11.1 - Eye2eye psychologen zal de gegevens van de cliënt te alle tijden vertrouwelijk behandelen. Met betrekking tot het gebruik van deze gegevens heeft eye2eye psychologen een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring treft u aan op de website van eye2eye psychologen.


12. KLACHTEN

12.1 - Mocht een cliënt een klacht hebben jegens eye2eye psychologen dan zal eye2eye psychologen handelen conform de informatie over klachten op de website.


13. BIJZONDER BEPALINGEN

13.1 - Eye2eye psychologen handelt conform de Wet BIG, de WGBO en de WBP.


13.2 - Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechten van de internetsite zijn in een aparte disclaimer opgesteld. Deze disclaimer treft u aan op de website van eye2eye psychologen.


14. GESCHILLEN

14.1 - Op elke overeenkomst tussen de cliënt en eye2eye psychologen is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter van het arrondissement Rotterdam bevoegd.


EYE2EYE PSYCHOLOGEN